Bài 12: Vòng lặp while trong Javascript

Bài 12: Vòng lặp while trong Javascript

Vòng lặp while lặp lại qua một khối mã miễn là một điều kiện được chỉ định là đúng. Syntax Example Nếu bạn quên tăng giá trị của biến được sử dụng trong điều kiện, vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc. Điều này sẽ làm crash trình duyệt của bạn! The Do While Loop Vòng lặp do while lChi tiết

Collapse

Bài 11: Vòng lặp for trong Javascript

Bài 11: Vòng lặp for trong Javascript

Vòng lặp có vai trò rất quan trọng và vô cùng tiện dụng cho việc chạy đi chạy lại cùng một mã, mỗi lần với một giá trị khác nhau. Vòng lặp for Ta cùng xem qua ví dụ sau: Thay vì viết: Ta có thể viết ngắn gọn như sau: Ta dùng vòng lặp for để thực thi thay vì phải viết từng câu lệnChi tiết

Collapse

Bài 10: Switch…case trong Javascript

Bài 10: Switch…case trong Javascript

Câu lệnh switch đánh giá một biểu thức, so sánh giá trị của biểu thức với một mệnh đề trường hợp(case clause) và thực hiện các câu lệnh được liên kết với trường hợp đó. Syntax expression: là một biểu thức mà kết quả của nó được so sánh với các case case valueN: nếu biểu thức khớpChi tiết

Collapse

Bài 8: Array trong Javascript (Phần 2)

Bài 8: Array trong Javascript (Phần 2)

Trong phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về một vài phương thức liên quan tới mảng trong Javascript. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các method khác, cũng được sử dụng rất rộng rãi khi xây dựng và phát triển các ứng dụng Javascript. Thêm một hoặc nhiều phần tử ở cuối mảChi tiết

Collapse

Bài 7: Array trong Javascript (Phần 1)

Bài 7: Array trong Javascript (Phần 1)

Cũng giống như đa phần các ngôn ngữ lập trình khác, trong Javascript, Array là một đối tượng cho phép lưu trữ một tập hợp các phần tử dưới dạng một biến duy nhất và cho phép thực thi các tính toán đối với cả tập hợp cũng như các đối tượng bên trong. Đặc điểm: Mảng JavaScript có tChi tiết

Collapse

Bài 5: Kiểu dữ liệu String trong Javascript

Bài 5: Kiểu dữ liệu String trong Javascript

Trong ngôn ngữ lập trình Javascript, kiểu dữ liệu String được sử dụng để biểu diễn và thao tác với một chuỗi ký tự. Khởi tạo string Các chuỗi có thể được tạo dưới dạng nguyên thủy, từ các ký tự chuỗi hoặc dưới dạng các đối tượng, bằng cách sử dụng constructor String () để khởi tạChi tiết

Collapse

Bài 11: Giới thiệu cơ bản về Vuex

Bài 11: Giới thiệu cơ bản về Vuex

Vuex là một library + state management pattern cho các ứng dụng Vue.js. Nó phục vụ như một kho lưu trữ tập trung cho tất cả các thành phần trong một ứng dụng, với các quy tắc đảm bảo rằng trạng thái chỉ có thể được thay đổi theo cách có thể đoán trước được. Các Vuex store đều reaChi tiết

Collapse

Bài 10: Cài đặt và sử dụng Vue Router

Bài 10: Cài đặt và sử dụng Vue Router

Vue-router là thư viện con nằm trong bộ core thư viện của Vue.js và được khuyến khích sử dụng để định tuyến cho đa số các ứng dụng một trang (SPA – Single Page Application). Hôm nay chúng ta cùng cài đặt và sử dụng thư viện hữu ích này nhé. Cài đặt Chắc hẳn các bạn vẫn nhớ Chi tiết

Collapse