Bài 2: Vue.js template

Bài 2: Vue.js template

Template trong Vue.js chính là ràng buộc chuẩn HTML có thể dùng cho mọi trang web. Nó biểu hiện cấu trúc của DOM được render với lớp dữ liệu được khai báo bên dưới trong script. Bên dưới, Vue.js biên dịch template thành các hàm render Virtual DOM (DOM ảo). Kết hợp với hệ thống reChi tiết

Collapse