Bài 16: Node.js Event Loop – Hiểu và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng với ví dụ cụ thể

Bài 16: Node.js Event Loop – Hiểu và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng với ví dụ cụ thể

Event Loop là một khái niệm quan trọng trong Node.js, được coi là nền tảng cho cách Node.js xử lý các tác vụ bất đồng bộ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Event Loop trong Node.js, cách nó hoạt động và cách tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng với ví dụ cụ thể. Event Loop là Chi tiết

Collapse