Bài 5: Kiểu dữ liệu String trong Javascript

Bài 5: Kiểu dữ liệu String trong Javascript

Trong ngôn ngữ lập trình Javascript, kiểu dữ liệu String được sử dụng để biểu diễn và thao tác với một chuỗi ký tự. Khởi tạo string Các chuỗi có thể được tạo dưới dạng nguyên thủy, từ các ký tự chuỗi hoặc dưới dạng các đối tượng, bằng cách sử dụng constructor String () để khởi tạChi tiết

Collapse