Python date & time

Python date & time

Python không có kiểu date-time, muốn sử dụng chúng ta phải import module datetime. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về date & time trong Python nhé. Python date Hãy xem ví dụ dưới đây Ví dụ trên để in ra ngày giờ hiện tại đầu tiên chúng ta phải import module datetime, saChi tiết

Collapse