Bài 11: Giới thiệu cơ bản về Vuex

Bài 11: Giới thiệu cơ bản về Vuex

Vuex là một library + state management pattern cho các ứng dụng Vue.js. Nó phục vụ như một kho lưu trữ tập trung cho tất cả các thành phần trong một ứng dụng, với các quy tắc đảm bảo rằng trạng thái chỉ có thể được thay đổi theo cách có thể đoán trước được. Các Vuex store đều reaChi tiết

Collapse

Bài 5: Computed trong Vue.js

Bài 5: Computed trong Vue.js

Computed là một trong những khái niệm căn bản và sử dụng nhiều nhất, là trung tâm xử lý dữ liệu của một Vue instance. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về Computed trong Vue.js. Khái niệm Computed hay Computed property là nơi xử lý dữ liệu trên Vue.js, dữ liệu được xử lý lấy từ cChi tiết

Collapse