Kiểu dữ liệu tuple trong Python

Như đã nói ở phần danh sách trong Python (Python List) có 4 loại dữ liệu tập hợp ( lưu trữ nhiều giá trị trong một biến). Tupe về cơ bản có tính chất giống với List nhưng có một số điểm khác biệt. Tupe trong Python Trong ví dụ trên tupe có thể chứa nhiều giá trị khai báo trong dấChi tiết

Collapse