Kiểu số trong Python – Python Numbers

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về các kiểu số trong Python bao gồm: Số nguyên (int), số thực (float), số phức (Complex). Đồng thời chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các hàm, các phép toán thường dùng với kiểu số. Giới thiệu chung về các kiểu số trong Python Kiểu số là kiểChi tiết

Collapse