Kiểu list trong Python

Kiểu list trong Python

List sử dụng để lưu một lúc nhiều giá trị trong một biến. List là một trong 4 kiểu lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp trong Python, 3 loại còn lại là Tupe, Dictionary và Set. 4 loại này khác nhau về cách sử dụng. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về Python List. List trong Python Chi tiết

Collapse