Đọc ghi file text trong Python

Đọc ghi file text trong Python

Python hỗ trợ rất nhiều hàm cho việc xử lý files. Điều này giúp chúng ta dễ dàng trong việc tạo, cập nhật, đọc và xóa file. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xử lý file text trong Python. Mở một file Trước khi muốn thao tác với file chúng ta cần mở file đó. Python cuChi tiết

Collapse