Kiểu dictionary trong Python

Kiểu dictionary trong Python

Chúng ta đã tìm hiểu 2 loại dữ liệu dạng tập hợp là List và Tupe trong Python, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Dictionary. Kiểu dictionary trong Python Đúng như tên goi, kiểu dictionary là kiểu từ điển, mỗi phần tử gồm key và value. Là một kiểu dữ liệu tập hợp được sắp xếp (Chi tiết

Collapse