Python Set

Python Set

Chúng ta đã tìm hiểu được 3 loại dữ liệu tập hợp trong Python là: List, Tupe, Dictionary. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Set. Set trong Python Set là kiểu dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều giá trị trong một biến. Các phần tử của Set khác với 3 loại còn lại là không được sắp xếp,Chi tiết

Collapse

Kiểu dictionary trong Python

Kiểu dictionary trong Python

Chúng ta đã tìm hiểu 2 loại dữ liệu dạng tập hợp là List và Tupe trong Python, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Dictionary. Kiểu dictionary trong Python Đúng như tên goi, kiểu dictionary là kiểu từ điển, mỗi phần tử gồm key và value. Là một kiểu dữ liệu tập hợp được sắp xếp (Chi tiết

Collapse

Kiểu dữ liệu tuple trong Python

Như đã nói ở phần danh sách trong Python (Python List) có 4 loại dữ liệu tập hợp ( lưu trữ nhiều giá trị trong một biến). Tupe về cơ bản có tính chất giống với List nhưng có một số điểm khác biệt. Tupe trong Python Trong ví dụ trên tupe có thể chứa nhiều giá trị khai báo trong dấChi tiết

Collapse

Kiểu list trong Python

Kiểu list trong Python

List sử dụng để lưu một lúc nhiều giá trị trong một biến. List là một trong 4 kiểu lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp trong Python, 3 loại còn lại là Tupe, Dictionary và Set. 4 loại này khác nhau về cách sử dụng. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về Python List. List trong Python Chi tiết

Collapse