Python Set

Python Set

Chúng ta đã tìm hiểu được 3 loại dữ liệu tập hợp trong Python là: List, Tupe, Dictionary. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Set. Set trong Python Set là kiểu dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều giá trị trong một biến. Các phần tử của Set khác với 3 loại còn lại là không được sắp xếp,Chi tiết

Collapse