So sánh @classmethod, @staticmethod và Instance Methods trong Python

So sánh @classmethod, @staticmethod và Instance Methods trong Python

Như đã trinh bày ở bài lớp và đối tượng trong Python, các bạn sẽ thấy các phương thức được khai báo trong class đều có tham số self. Nếu không khai báo tham số này có được không? Câu trả lời là có. Phương thức chúng ta đã học gọi là instance methods. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Chi tiết

Collapse

Lớp và đối tượng trong Python

Lớp và đối tượng trong Python

Lớp và đối tượng là hai khía cạnh chính trong lập trình hướng đối tượng. Một lớp là một khuôn mẫu mà từ đó các đối tượng riêng lẻ được tạo ra. Trong thực tế, có hàng nghìn chiếc xe ô tô đang tồn tại có cùng kiểu dáng. Mỗi chiếc xe đều được sản xuất từ một bản thiết kế và do đó chChi tiết

Collapse