Bài 6: Methods trong Vue.js

Bài 6: Methods trong Vue.js

Methods trong Vue.js là một đối tượng được liên kết với Vue Instance. Các functions đều được định nghĩa bên trong đối tượng methods(phương thức). Các phương thức rất hữu ích khi bạn cần thực hiện một số hành động với chỉ thị v-on trênChi tiết

Collapse