Hàm (Function) trong Python

Hàm (Function) trong Python

Với các ngôn ngữ bậc cao và được sử dụng nhiều thì khái niệm hàm là rất cơ bản. Chúng ta đã học cách sử dụng các hàm có sẵn của Python như print(), len(). Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách viết hàm riêng. Khái niệm về hàm Trong quá trình phát triển sản phẩm phần mềm, chúng tChi tiết

Collapse