Bài 9: TypeScript – Interfaces (Phần 1)

Bài 9: TypeScript – Interfaces (Phần 1)

Trong TypeScript, interface được sử dụng rất rộng rãi, từ định nghĩa cho Class, đến cho Function, hay được sử dụng như một kiểu (type) . Có thể hiểu nó như là một tiêu chuẩn, một cấu trúc bắt buộc mà nếu bất kỳ đối tượng nào sử dụng, trích xuất nó ra đều bắt buộc phải tuân theo. Chi tiết

Collapse