Bài 5: Hướng dẫn sử dụng Hàm trong Node.js với ví dụ minh họa chi tiết

Bài 5: Hướng dẫn sử dụng Hàm trong Node.js với ví dụ minh họa chi tiết

Hàm là một khái niệm quen thuộc trong lập trình, cũng như trong Node.js. Hàm cho phép tái sử dụng mã lệnh và giúp code của bạn dễ đọc và dễ bảo trì hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm trong Node.js và cung cấp một số ví dụ cụ thể. I. Khái niệm về hàm HàChi tiết

Collapse