Bài 9: TypeScript – Interfaces (Phần 1)

Bài 9: TypeScript – Interfaces (Phần 1)

Trong TypeScript, interface được sử dụng rất rộng rãi, từ định nghĩa cho Class, đến cho Function, hay được sử dụng như một kiểu (type) . Có thể hiểu nó như là một tiêu chuẩn, một cấu trúc bắt buộc mà nếu bất kỳ đối tượng nào sử dụng, trích xuất nó ra đều bắt buộc phải tuân theo. Chi tiết

Collapse

Bài 8: TypeScript – Function

Bài 8: TypeScript – Function

Function là một phần không thể thiếu trong các ngôn ngữ lập trình, ở phần này, chúng ta sẽ học về function trong typescript, về parameter và những thứ hay ho của nó. Đây là bài viết đầu tiên về phần function của typescript trong chuỗi series học 15 phút mỗi ngày cùng yeulaptrinh.Chi tiết

Collapse