Độ phức tạp của thuật toán – Time complexity

Độ phức tạp của thuật toán – Time complexity

Khi lựa chọn thuật toàn để giải quyết một vấn đề cụ thể. Điều đầu tiên các lập trình viên cần chú ý đó là độ phức tạp của thuật toán. Để tính độ phức tạp của thuật toán chúng ta dựa trên hai yếu tố: Độ phức tạp về thời gian chạy thuật toán (số lần thực hiện phép tính) và độ phức Chi tiết

Collapse