Python Decorators

Python Decorators

Đôi khi chúng ta muốn sửa đổi một hàm mà không muốn sửa source code của hàm đó. Ví dụ phổ biến là thêm logging… Trong Python, chúng ta có thể sử dụng Decorators để giải quyết vấn đề này. Decorators là một hàm cho phép nhận tham số đầu vào là một hàm và trả về giá trị là mộtChi tiết

Collapse