Bài 3: Data binding trong Vue.js

Bài 3: Data binding trong Vue.js

One-way data binding Ở bài hôm trước, chúng ta đã học qua về cách sử dụng data binding trong Vue.js, đó là cách thông thường để biểu diễn dữ liệu. Cũng như các Javascript framework khác như React hay Angular, Vue.js có hai kiểu data binding là one-way (một chiều) và two-way (hai Chi tiết

Collapse

Bài 2: Vue.js template

Bài 2: Vue.js template

Template trong Vue.js chính là ràng buộc chuẩn HTML có thể dùng cho mọi trang web. Nó biểu hiện cấu trúc của DOM được render với lớp dữ liệu được khai báo bên dưới trong script. Bên dưới, Vue.js biên dịch template thành các hàm render Virtual DOM (DOM ảo). Kết hợp với hệ thống reChi tiết

Collapse