Bài 4: Điều kiện và vòng lặp trong Vue.js

Bài 4: Điều kiện và vòng lặp trong Vue.js

Đối với bất cứ Javascript framework nào, xử lý render với điều kiện và vòng lặp được sử dụng rất phổ biến. Vue.js cung cấp một hệ thống mạnh mẽ để áp dụng các hiệu ứng chuyển đổi khi một phần tử web được thêm vào, cập nhật, hoặc gỡ bỏ khỏi DOM đó là v-if và v-for. Render theo điềChi tiết

Collapse