Bài 5: Computed trong Vue.js

Bài 5: Computed trong Vue.js

Computed là một trong những khái niệm căn bản và sử dụng nhiều nhất, là trung tâm xử lý dữ liệu của một Vue instance. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về Computed trong Vue.js. Khái niệm Computed hay Computed property là nơi xử lý dữ liệu trên Vue.js, dữ liệu được xử lý lấy từ cChi tiết

Collapse