Bài 2: Giới thiệu cấu trúc dự án React Native và lifecycle của component

Bài 2: Giới thiệu cấu trúc dự án React Native và lifecycle của component

Ở bài một, chúng ta đã cùng nhau cài đặt môi trường và công cụ lập trình (IDE). Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của một dự án React Native. Đồng thời chúng ta cũng tìm hiểu thêm về Component Lifecycle. Cấu trúc mặc định của một dự án React Native Đầu tiên chúng Chi tiết

Collapse