So sánh @classmethod, @staticmethod và Instance Methods trong Python

So sánh @classmethod, @staticmethod và Instance Methods trong Python

Như đã trinh bày ở bài lớp và đối tượng trong Python, các bạn sẽ thấy các phương thức được khai báo trong class đều có tham số self. Nếu không khai báo tham số này có được không? Câu trả lời là có. Phương thức chúng ta đã học gọi là instance methods. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Chi tiết

Collapse