Bài 6: Hướng dẫn sử dụng câu lệnh rẽ nhánh trong Node.js: Các cách sử dụng và ví dụ cụ thể

Bài 6: Hướng dẫn sử dụng câu lệnh rẽ nhánh trong Node.js: Các cách sử dụng và ví dụ cụ thể

I. Giới thiệu về câu lệnh rẽ nhánh trong Node.js Câu lệnh rẽ nhánh là một công cụ cực kỳ quan trọng trong lập trình, giúp chương trình thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào điều kiện. Trong Node.js, chúng ta có nhiều loại câu lệnh rẽ nhánh khác nhau để xử lý các tình huChi tiết

Collapse